แผนยุทธศาสตร์เน้นการสร้างสาวก

แผนยุทธศาสตร์เน้นการสร้างสาวก

คำพูดสุดท้ายที่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นคำพูดที่สำคัญที่สุดของพระองค์ ในเวลาเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายกับสหายทางโลกที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้พวกเขามีความหวังว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับพวกเขาต่อไป และบ่งชี้ถึงงานที่พวกเขาต้องทำต่อไปเมื่อพระองค์ไม่อยู่ “สิทธิอำนาจทั้งหมดมอบให้เราในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก เหตุ

ฉะนั้นจงออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวก 

ให้บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้ และดูเถิด เราจะอยู่กับท่านตลอดไปจนสิ้นยุค” (มธ.28:18-20, NKJV)

คำสั่งหลักของพระคริสต์ต่อคริสตจักรที่ยังใหม่อยู่คือการสร้างและให้บัพติศมาสาวก—เรียกและสอนผู้อื่นให้เป็นสาวกของพระองค์ ดำเนินชีวิตและแสดงคำสอนของพระองค์แก่โลก ขณะที่พวกเขาทำเช่นนี้ พวกเขามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะมีพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และข่าวสารจะกระจายจากกรุงเยรูซาเล็มไปทั่วโลก (กิจการ 1:8)

งานของการเป็นสาวกคือการช่วยให้ผู้คนเติบโตในพระเยซู คำสอนของพระองค์ และการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและสนับสนุน โดยอำนาจการไถ่ของพระองค์ ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กๆ ได้รับเรียกให้สะท้อนความรักและแสงสว่างของพระองค์ต่อโลก

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ วัตถุประสงค์ประการที่ห้าของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคือ “สร้างสาวกและครอบครัวให้มีชีวิตที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ” ในวัตถุประสงค์นี้ การเป็นสาวกได้รับการกล่าวถึงจากหลายมุมที่แตกต่างกัน และมีการใช้ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่สำคัญ (KPI) ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คริสตจักรของเราระบุความต้องการที่สำคัญและกระตุ้นให้พันธกิจของคริสตจักรบรรลุความก้าวหน้าในด้านเหล่านี้ 

ส่วนพื้นฐานของการเป็นสาวกคือการใช้เวลาส่วนตัวกับพระคริสต์ เพื่อให้เราได้รับพระคุณเพื่อดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สดใส การมีส่วนร่วมในระเบียบวินัยฝ่ายวิญญาณ เช่น การอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ และการนมัสการร่วมกันในชุมชนฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ ศาสนจักรยังวางแผนที่จะเพิ่มความตระหนักรู้และการใช้แหล่งข้อมูลที่เต็มไปด้วยความจริง เช่น บทเรียนของโรงเรียนสะบาโตสำหรับทุกวัย และการศึกษาพระคัมภีร์แบบกลุ่มและการเน้นย้ำเรื่องการสวดอ้อนวอน (KPI ของ 5.1, 5.2, 5.6)

เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามคำสอนของพระองค์ พระศาสนจักรก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคำสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์ไบเบิลที่ต่อต้านวัฒนธรรม เข้าใจผิด หรือบ่อนทำลายโดยสังคม 

ซึ่งรวมถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการสร้าง ความรอดโดยความเชื่อ ทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความตายและความเชื่อเรื่องผี หลักสุขภาพในพระคัมภีร์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และการพิพากษาคดี และการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในไม่ช้า บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ KPI 5.3 พยายามส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ “ธรรมชาติของความเชื่อพื้นฐานโดยรวมเป็นหลักคำสอนที่มีพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางซึ่งสะท้อนถึงพระเจ้าผู้ทรงรักและเปี่ยมด้วยพระคุณ”

ผู้นำศาสนจักรมีความกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและจัดหาทรัพยากรให้กับสมาชิก ตลอดจนเรียกสาวกใหม่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Hope Channel, Adventist World Radio และสื่อสิ่งพิมพ์เช่น Adventist World และ Adventist Review ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของคริสตจักรยังให้การสนับสนุนสำหรับประสบการณ์การให้ข้อคิดทางวิญญาณมากมายผ่านพระคัมภีร์และงานเขียนของ Ellen White

การเพิ่มงานเขียนของ Ellen White ในภาษาต่างๆ มากขึ้น รวมถึงอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นเป็นเป้าหมายหลักของวัตถุประสงค์ 5 ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้คือแผนการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของการดลใจ เพื่อให้ศาสนจักรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ธรรมชาติและบทบาทของงานเขียนของ Ellen White (KPI ของ 5.4, 5.5, 5.7,5.8)

ความสำคัญของการเชื่อมต่อกับพระเยซูผ่านการศึกษา การอธิษฐาน และการเป็นพยานที่มีอำนาจไม่เพียงมีความสำคัญในครอบครัวและคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสของเราด้วย ซึ่งครูฝ่ายจิตวิญญาณที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพยายามยกระดับพระคริสต์ผ่านหลักสูตรที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ ที่ส่งเสริมคุณค่าตามพระคัมภีร์และโลกทัศน์ (ตัวชี้วัดที่ 5.9)

การเรียกให้เป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ขยายไปถึงเราทุกคน—เด็กและผู้ใหญ่ ในบริบทของบ้าน โบสถ์ และโรงเรียน—ในทุกภาษาและวัฒนธรรม เราถูกเรียกให้ติดตามพระเยซูและเชื้อเชิญคนที่เราพบตามทางให้ติดตามพระเยซูบนเส้นทางสู่ความหวังและความสมบูรณ์

Credit : สล็อตเว็บตรง